Nondiscrimination Notice and Access to Communication Services

ACN Group of California, Inc. d/b/a OptumHealth Physical Health of California (Optum) does not discriminate on the basis of race, color, national origin, ancestry, religion, sex, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age or disability in its health programs or activities.

We provide assistance free of charge to people with disabilities or whose primary language is not English. To request this information in another format such as large print or to get language assistance such as a qualified interpreter, please call toll-free 800-428-6337, TTY 711, Monday through Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. PT.

If you believe that we have failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, ancestry, religion, sex, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age or disability, you can file a grievance by mail or email to the Optum Civil Rights Coordinator, or directly to your health plan (Optum) by telephone, mail, online, or facsimile within 180 calendar days of becoming aware of the issue, as follows:

Optum® Civil Rights Coordinator
11000 Optum Circle
Eden Prairie, MN 55344
Fax: 855-351-5495
Email: Optum_Civil_Rights@Optum.com
Grievance Coordinator
OptumHealth Physical Health of California
P.O. Box 880009
San Diego, CA 92168-0009
1-800-428-6337
(619) 641-7185 (Fax)
www.myoptumhealthphysicalhealthofca.com

If you need help filing a grievance, please call toll-free 800-428-6337, TTY 711, Monday through Friday, 8:30 am – 5 pm PT.

The California Health and Safety code, Section 1368.02(b) requires Optum to provide you with the following information:

The California Department of Managed Health Care is responsible for regulating health care service plans. If you have a grievance against your health plan, you should first telephone your health plan at 1-800-428-6337 or for TDDY services call 1-(888) 877-5379 (voice), or 1-(888) 877-5378 (TDDY) and use your health plan’s grievance process before contacting the department. Utilizing this grievance procedure does not prohibit any potential legal rights or remedies that may be available to you. If you need help with a grievance involving an emergency, a grievance that has not been satisfactorily resolved by your plan, or a grievance that has remained unresolved for more than 30 days, you may call the department for assistance. You may also be eligible for an Independent Medical Review (IMR). If you are eligible for IMR, the IMR process will provide an impartial review of medical decisions made by a health plan related to the medical necessity of a proposed service or treatment, coverage decisions for treatments that are experimental or investigational in nature and payment disputes for emergency or urgent medical services. The department also has a toll-free telephone number (1-888-466-2219) and a TDD line (1-877-688-9891) for the hearing and speech impaired. The department’s internet website (http://www.dmhc.ca.gov) has complaint forms, IMR application forms and instructions online.

If you believe your health coverage has been, or will be improperly cancelled, rescinded, or not renewed, you may also call the Department for assistance.

You can also file a complaint directly with the U.S. Dept. of Health and Human services online, by phone or mail:
Online: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
Phone: Toll-free 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Mail: U.S. Dept. of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

This information is available in other formats like large print. To ask for another format, please call the toll-free member phone number listed on your health plan ID card, TTY 711, Monday through Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m.

You have the right to get help and information in your language at no cost. To request an interpreter, call 800-428-6337, press 0.
1 Spanish Tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para solicitar un intérprete, llame al 800-428-6337 y presione el cero (0). TTY 711
2 Chinese 您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 800-428-6337,再按 0。聽力語言殘障服務專線 711
3 Vietnamese Quý vị có quyền được giúp đỡ và cấp thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị miễn phí.  Để yêu cầu được thông dịch viên giúp đỡ, vui lòng gọi 800-428-6337, bấm số 0. TTY 711
4 Tagalog May karapatan kang makatanggap ng tulong at impormasyon sa iyong wika nang walang bayad. Upang humiling ng tagasalin, tumawag sa 800-428-6337, pindutin ang 0. TTY 711
5 Korean 귀하는 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 통역사를 요청하기 위해서는 800-428-6337로 전화하여 0번을 누르십시오. TTY 711
6 Armenian Դուք իրավունք ունեք անվճար օգնություն և տեղեկություններ ստանալու Ձեր նախընտրած լեզվով։ Թարգմանիչ պահանջէլու համար զանգահարե՛ք 800-428-6337 սեղմե՛ք 0։ TTY 711
7 Persian شما حق دارید که کمک و اطلاعات به زبان خود را به طور رایگان دریافت نمایید. برای درخواست مترجم شفاهی با شماره800-428-6337 تماس حاصل نموده و 0 را فشار دهید. TTY 711
8 Russian Вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Чтобы подать запрос переводчика позвоните по телефону 800-428-6337 и нажмите 0. Линия TTY 711
9 Japanese ご希望の言語でサポートを受けたり、情報を入手したりすることができます。料金はかかりません。通訳をご希望の場合は、800-428-6337までお電話の上、0を押してください。TTY専用番号は 711です。
10 Arabic لك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات بلغتك دون تحمل أي تكلفة. لطلب مترجم فوري، اتصل بالرقم 800-428-6337، واضغط على 0. الهاتف النصي (TTY) 711
11 Punjabi ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ 800-428-6337 ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਟੀਟੀਵਾਈ 711 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ, 0 ਦੱਬੋ|
12 Mon-Khmer, Cambodian អ្នកមានសិទ្ធិទទួលជំនួយ និងព័ត៌មាន ជាភាសារបស់អ្នក ដោយមិនអស់ថ្លៃ។ ដើម្បីស្នើសុំអ្នកបកប្រែ សូមហៅលេខ 800-428-6337 រួចហើយ ចុចលេខ 0។ TTY 711
13 Hmong Koj muaj cai tau kev pab thiab tau cov ntaub ntawv sau ua koj hom lus pub dawb. Yog xav tau ib tug neeg txhais, hu rau 800-428-6337, nias 0. TTY 711
14 Hindi आप के पास अपनी भाषा में सहायता एवं जानकारी नि:शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। दुभाषिए के लिए 800-428-6337 पर फ़ोन करें, 0 दबाएं। TTY 711
15 Thai คุณมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือและข้อมูลในภาษาของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการขอล่ามแปลภาษา โปรดโทรศัพท์ถึงหมายเลข 800-428-6337 และกด 0 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ นหรือการพูด โปรดโทรฯถึงหมายเลข 711